Stadig flere drømmer en brillefri tilværelse. Men mange føler seg usikre på om de tør å ta en synsoperasjon. Uansett, første trinn på veien til godt syn er å ta en forundersøkelse hos en klinikk som tilbyr synskorrigende behandlinger. Forundersøkelsen er uforpliktende. Du får vite om øynene dine egner seg for behandling og du får råd om hvilken behandlingsmetode, som vil være den beste for deg. Så er det opp til deg om du ønsker å gå videre.

Men hvordan man skal man vite hvilken klinikk som gir den riktigste forundersøkelsen og den beste og tryggeste behandlingen?

I det følgende gir vi deg noen gode tips om hva du bør tenke gjennom før du tar kontakt med en klinikk som utfører for synsoperasjoner.

1. Kompetanse og erfaring

Det er fornuftig å undersøke hvilken kompetanse og erfaring de ansatte ved klinikken har. Noen klinikker bruker helsepersonell, som optikere, sykepleiere og øyeleger til forundersøkelser og synsoperasjoner. Andre klinikker lærer opp personer, som f.eks legesekretærer eller annet ikke-godkjent helsepersonell, til å assistere under en synsoperasjon eller gi informasjon til pasientene. Andre klinikker leier kun inn sykepleiere til spesielle oppgaver og forøvrig bruker de ikke-godkjent helsepersonell.

For å sikre høy kvalitet bruker Argus Syn kun offentlig godkjent helsepersonell for alle pasientsituasjoner. Disse har alle høy kompetanse og lang erfaring innen øyefaget og synskorrigerende behandling.

2. Innhold og kvalitet på forundersøkelsen

Hensikten med forundersøkelsen er å finne ut om du egner deg for synskorrigering og hvilken behandlingsmetode som vil være den beste. Forundersøkelsen er en gjennomgang av alle forhold knyttet til synet, øynene og helsen generelt. Målinger og resultater fra forundersøkelsen benyttes senere i selve synskorrigeringen enten med laser eller med linser (RLE eller ICL).

Forundersøkelsen er forutsetningen og det som danner grunnlaget for en trygg og vellykket synskorrigerende behandling. Derfor er det fornuftig å undersøke hvilke rutiner klinikken har for gjennomførelsen av konsultasjonen og hvilke fagpersoner du møter.
Det varierer fra klinikk til klinikk hva som praktiseres, både med hensyn til innhold og hvilke fagpersoner som utfører forundersøkelsen.

Hos en rekke klinikker, blant annet større kjeder, foregår forundersøkelsen kun hos en optiker. Hos optikeren gjøres målinger som er nødvendige for å se om øyet anatomisk egner seg for synskorrigering. Optikeren vil med grunnlag i dette foreslå operasjonsmetode. En stor svakhet ved kun å benytte en optiker, er at vedkommende ikke har fagkompetanse til å gjøre en medisinsk vurdering av øynene og helsen din.

I tillegg til målinger hos optiker, blir pasientene hos Argus Syn alltid undersøkt av øyelege for å sikre at det ikke er sykdom eller andre medisinske årsaker, som er til hinder for å gjennomføre en trygg synsoperasjon. Øyelegen konkluderer også med hvilken behandlingsform som anbefales.

Dersom pasienten egner seg for synskorrigerende behandling vil det hos Argus Syn også være reservert tid for en samtale med en erfaren sykepleier. Pasienten blir satt inn i hva den aktuelle behandlingen innebærer og får god anledning til å stille spørsmål. Hos Argus Syn har vi denne konsultasjonen for at pasienten skal få all tilgjengelig informasjon. Slik vil vi sørge for at du føler deg trygg på hva som skjer ved en synsoperasjon, samt at vi som ansvarlig helsepersonell blir kjent med deg som pasient.

3. Hvilke krav stilles til kvalitet i klinikken og i pasientarbeidet

For å sikre høy kvalitet bør klinikken, i tillegg til å følge lover og forskrifter, også ha gode prosedyrer og rutiner for alle trinn i pasientbehandlingen. Det skal også være strenge krav med hensyn til hygiene og sterilitet.

Argus Syn er den eneste klinikken for synskorrigerende kirurgi i Norge, som er ISO sertifisert.

Bakgrunnen for at ledelsen valgte å ISO-sertifisere Argus Syn allerede for 14 år siden, var et ønske om enda større fokus på kvalitetsstyringen rundt pasientbehandlingene i klinikken. Sertifiseringen gir blant annet en garanti for at klinikkens behandlinger følger definerte prosedyrer og krav til kvalitet.

Nøkkelen til Argus Syns ulike behandlingsprosesser er personalets samlede kompetanse, det tekniske utstyret og tilbakemeldinger fra pasientene. Pasientbehandlingen er klinikkens viktigste prosess. Alt kvalitetsarbeid hos Argus Syn er knyttet opp mot dette. Kvalitetssystemet innebærer at ledelsen har kontroll på de ulike leddene av behandlingene i klinikken og sørger for at det alltid er lik kvalitet på det som blir gjort. Ved å følge de samme standarder og prosedyrer hver gang, overlates ingenting til tilfeldighetene. Kvalitetsarbeidet sørger også for en kontinuerlig forbedring. Til sammen skaper dette trygghet for pasientene. Les mer

Argus Syn følger de samme strenge retningslinjene som Rikshospitalet og Ullevål sykehus med avansert steriliseringsutstyr (autoklaver og rengjøringsprosedyrer) og rutiner for sporeprøver og steriliseringsprosedyrer for å sikre at alle operasjonsinstrumenter er 100% sterile.

4. Fornøyde pasienter

Det kan være fornuftig å lese på hjemmesidene og Facebook-sidene til ulike klinikker, for å se hvilke erfaringer pasientene har hatt. I tillegg er det fint å snakke med personer som tidligere er operert for å høre om hvilke erfaringer de har.

Hos Argus Syn gjøres det, som et ledd i kvalitetsarbeidet jevnlige kundeundersøkelser for å fange opp det pasientene har opplevd. Av pasientene som har svart på kundeundersøkelsen hos Argus Syn, oppgir 97% at de er fornøyd med oppfølgingen de har hatt på klinikken.

5. Hvilken posisjon har klinikken i ditt nærområde

Ulike klinikker har ulik strategi for hvordan drive sin synskorrigerende virksomhet. Noen selskaper satser på å bli en stor kjede med mange klinikker rundt i landet, der legene reiser fra klinikk til klinikk for å operere pasienter. På flere av disse klinikkene er det altså ikke leger til enhver tid og forundersøkelser og kontroller blir ofte utført av en optiker. I slike kjeder vil det også variere hvilket medisinsk utstyr de har, hvor avanserte lasere de har, hvilke operasjonsmetoder som tilbys osv.

Andre klinikker velger å være på noen få lokasjoner eller på ett utvalgt sted. Argus Syn har valgt å skape et kompetansesenter for synskorrigerende kirurgi sentralt i Oslo. Fordelen med dette, for deg som pasient, er at det på klinikken til enhver tid er leger, optikere og sykepleiere tilstede. I tillegg har klinikken bygget ut den mest moderne og avanserte utstyrsparken i Norge innen dette fagfeltet. Når man skal gjøre noe så viktig som en synsoperasjon, er det mange pasienter som velger å reise noen ekstra mil for å få trygg og god behandling. Hos Argus Syn legger vi også forholdene til rette for dem som kommer langveis fra, slik at det for eksempel settes av tid til både forundersøkelse og synsoperasjon på samme tur.

6. Hvor lang erfaring har øyelegene og det øvrige helsepersonellet

Synskorrigerende kirurgi med laser eller linser er et spesialfelt innen øyekirurgi der det er viktig med lang og bred erfaring. Det er av vesentlig betydning at øyelegene holder seg faglig oppdatert og at de har et høyt antall operasjoner bak seg. Erfaringen hjelper legene til å gjøre de beste valgene med hensyn til operasjonsmetode, hvilken lasermetode eller linsetype og styrke som velges, gjennomføring av operasjonen, som jo absolutt er et håndverk, og problemløsning hvis noe uforutsett skulle oppstå. Det er også viktig med god og trygg informasjon og svar på spørsmål underveis og at legen er tilgjengelig for kontroller og etteroppfølging.

Tilsvarende er det viktig at helsepersonellet har god kunnskap og erfaring innen synskorrigerende behandling, slik at alle oppgavene som utføres blir gjort på en trygg og ansvarlig måte.

Argus Syn er den klinikken i Norge som har praktisert synskorrigerende kirurgi lengst. De fleste av helsepersonellet (sykepleiere og optikere) har vært tilknyttet klinikken siden tidlig på 2000 tallet. Gjennom systematisk opplæring, deltagelse på kurs og kongresser, leverandørkontakter og kunnskapsdeling, har vi hos Argus Syn skapt et team av positive, kunnskapsrike og erfarne øyeleger, optikere og sykepleiere. Tilbakemeldingene fra pasientene er at de opplever trygg og god behandling i et hyggelig og profesjonelt fagmiljø.

7. Får du riktig råd med hensyn til operasjonsmetode og om du egner deg for behandling under forundersøkelsen?

Det vil alltid være noen, som av ulike årsaker, ikke kan hjelpes til en brillefri tilværelse med synskorrigerende behandling.
En viktig forutsetning for å gjøre den beste og tryggeste vurderingen, er at øyelegen deltar i forundersøkelsen og vurderer hva som kan gjøres med hensyn til synsoperasjon og metode.

På en del klinikker blir denne forundersøkelsen kun gjort av en optiker. Optikeren opererer ikke selv og har derfor ikke det erfaringsgrunnlaget og kunnskapen som skal til for å gjøre optimale valg.

Noen pasienter har opplevd at de får «nei» til synsoperasjon på én klinikk, for så å få «ja» på en annen. Det er ikke nødvendigvis slik at klinikker som sier mest «nei» er de beste. Dette kan også skyldes usikkerhet hos dem som gjør forundersøkelsen, mangel på kompetanse og for enkel eller gammeldags maskinpark. En dyktig og erfaren øyekirurg på en velutstyrt, moderne og profesjonell klinikk vil best kunne vurdere hvilke pasienter som kan opereres og hvilken metode som vil være den beste for den enkelte.

8. Service og vedlikehold av maskinparken

En profesjonell og seriøs klinikk har jevnlig service og vedlikehold av det medisinske utstyret. Apparater, instrumenter og lasermaskiner, som brukes ved forundersøkelsen og ved operasjonen er presisjonsinstrument, som i tillegg trenger systematisk og regelmessig kalibrering. Hos Argus Syn har alle maskiner jevnlig service, som blir utført av leverandørenes sertifisert serviceteknikere. Kalibreringer gjøres daglig.

9. Hvilke operasjonsmetoder tilbyr klinikken?

Det finnes flere ulike operasjonsmetoder for synskorrigerende behandling. For å oppnå optimalt resultat er det viktig å velge en klinikk som tilbyr de ulike anerkjente operasjonsmetodene og som utfører synskorrigerende behandling med både laser og linser.
Argus Syn er den klinikken i Norge som tilbyr det bredeste utvalget av synskorrigerende behandlinger både med laser og linser. Klinikken gjør alle anerkjente metoder for laserbehandling og tilbyr linsebytte (RLE), cataractoperasjon og ICL (intraocculære tilleggslinser). Legene hos Argus Syn kan velge mellom linser fra ulike leverandører, slik at de kan finne den linsen som vil gi best resultat for den enkelte.

Hvilken behandlingsmetode som velges for den enkelte pasient er basert på en rekke forhold, som øynenes anatomi, pasientens synsproblem, generell helsetilstand, alder og ønsker. Å gjøre en god undersøkelse og samtale med pasienten for å finne den beste løsningen krever erfaring, kompetanse, godt teamarbeid og ikke minst en dyktig øyelege.

10. Kan jeg alltid få kontakt med øyelegen etter at jeg er operert?

Etter en synsoperasjon kan det av og til oppstå spørsmål eller uro hos pasienten. Da er det viktig å ha muligheten til å ringe øyelegen for en samtale eller ekstra oppfølging. Hos klinikker hvor øyelegen kun kommer for å operere for så å reise videre, vil det være vanskelig å få en konsultasjon til enhver tid. En del klinikker tilbyr kontroll hos optiker som en løsning på dette.

Hos Argus Syn gjøres slike konsultasjoner av øyelegene, som er tilgjengelige alle dager i uken hvis det skulle være behov for det.